wersja testowa serwisu

Gmina Białaczów: Usuwanie folii rolniczych z dofinansowaniem

Gmina Białaczów: Usuwanie folii rolniczych z dofinansowaniem

Gmina Białaczów podpisała umowę z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Na realizację przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie do 9.870,00 zł. Kwota dotacji uzależniona została od ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach typu Big Bag, które zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Zainteresowani rolnicy w grudniu ubiegłego roku podczas naboru wniosków informowali o ilości posiadanych odpadów. Na tej podstawie została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. Na terenie naszej gminy z programu skorzysta 24 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie około 20 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Beneficjentem programu jest Gmina Białaczów, jednak ostatecznymi odbiorcami korzyści są mieszkańcy gminy posiadający w swoich gospodarstwach odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 zł za 1 Mg (tonę) w/w odpadów rolniczych, pozostałe koszty pokryją rolnicy. W najbliższym czasie ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Wójt Gminy Białaczów informuje, że pomoc udzielona na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019 r., str.1) lub rozporządzenia Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

W związku z powyższym prosimy rolników, którzy złożyli w 2019 r. deklaracje na odbiór odpadów z folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Białaczów oświadczenia o pomocy de minimis do dnia 29 czerwca 2020 r.

Informujemy, iż odbierane odpady powinny być bez zanieczyszczeń organicznych (np. błota), złożone, niezmieszane z innymi odpadami domowymi. Jeśli odpady będą brudne, niezłożone, nieposegregowane (folia rolnicza, siatka i sznurek po balotach, opakowania typu Big Bag) to nie zostaną przyjęte do punktu zbiórki, gdyż spowoduje to odmowę przyjęcia na instalacji unieszkodliwiania odpadów. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o terminie i sposobie przekazywania odpadów będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi osobami po wyłonieniu wykonawcy.

Rolnicy, którzy w zeszłym roku nie przystąpili do programu, mogą poprzez zgłoszenie telefoniczne wpisać się na listę rezerwową. Przed dokonaniem zgłoszenia należy sprawdzić ilość posiadanych odpadów, gdyż pracownik zapyta o te dane w pierwszej kolejności. Wpisanie na listę, nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu. Odpady z gospodarstw z listy rezerwowej zostaną uwzględnione w przypadku niedostarczenia zadeklarowanej wielkości odpadów przez rolników, którzy złożyli wnioski w 2019 r. Pracownik przyjmujący zgłoszenia -Pan Przemysław Kowalczyk tel. 44 758 14 14 wew. 107.

źródło: UG Białaczów