wersja testowa serwisu

Gmina Paradyż otrzymała duże dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Na co pieniądze zostaną przeznaczone?

pieniadze5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Paradyż dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli".

Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW w Łodzi wynosi: 369 167,96 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi to 299 997,00 zł w tym: dotacja do wysokości 179 969,00 zł jednak nie więcej niż 60% kwoty udzielonego dofinansowania i pożyczka w kwocie 120 028,00 zł.

Rewitalizacja terenu w swoim podstawowym założeniu ma służyć poprawie warunków środowiska oraz wzmacniać jego potencjał ekologiczny. Ze względu na częściowe zatracenie walorów terenu poprzez jego zniszczenie eksploatacyjne, zaprojektowane zagospodarowanie udostępni go na nowo jako ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych, a także reprezentacyjnych, mieszkańcom gminy oraz jej gościom.

Projekt przewiduje zabezpieczenie przed zniszczeniem, należyte utrzymanie i pielęgnowanie roślin, a także nasadzenia, które będą promować rośliny w całym ich bogactwie zróżnicowania. Rewaloryzacja parku pozwoli z jednej strony na ochronę jego dawnych wartości, z drugiej zaś da mu nowe życie i ważną funkcję edukacyjną i rekreacyjną, a także znaczeniową (utrzymanie tradycji miejsca).

źródło: UG Paradyż