wersja testowa serwisu

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie za rok 2020

DSC_2496

W dniu 05.02.2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie odbyła się odprawa roczna, na której podsumowano działalność Komendy za 2020 rok i przedstawiono plany na 2021 r. Narada miała charakter wideokonferencji, w której wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Robert Telus, Wicestarosta Maria Barbara Chomicz, Przedstawiciele Rady Powiatu w Opocznie, Burmistrzowie, Wójtowie, Komendanci oraz Przedstawiciele Służb i Inspekcji z terenu powiatu a także lokalne media.

Sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2020 r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił st. bryg. Andrzej Śpiewak – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie oraz kpt. Krzysztof Juszczak – Zastępca Komendanta Powiatowego. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań, realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności prewencyjnej oraz logistycznej, koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin, a tym samym całego powiatu opoczyńskiego.

Sytuacja pożarowa:

W 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały ogółem 1356 interwencji, w tym:

 • gaszenie pożarów – 343, co stanowi 25,3 % ogólnej liczby interwencji
 • miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 968, w tym 340 zdarzeń związanych z COVID–19, co stanowi razem 71,4 % ogólnej liczby interwencji.
 • alarmy fałszywe – 45, z tego 30 w dobrej wierze, 14 z instalacji wykrywania pożaru, 1 złośliwy, co stanowi 3,3 % ogólnej liczby interwencji.

W powstałych zdarzeniach, zwłaszcza w miejscowych zagrożeniach (szczególnie wypadki drogowe) wzrosła o 50% liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2019. Podczas miejscowych zagrożeń w 2020 roku śmierć poniosło 15 osób, natomiast w 2019 roku ofiar śmiertelnych w powstałych zdarzeniach było 10. W pożarach w 2020 roku 2 osoby a w 2019 roku 1 osoba. Znacząco zmalała liczba osób rannych, szczególnie w grupie miejscowych zagrożeń (wypadki i kolizje).

Miejscowe zagrożenia w powiecie opoczyńskim związane były w szczególności z akcjami polegającymi na:

 • usuwaniu gniazd i kokonów niebezpiecznych oraz agresywnych owadów z budynków mieszkalnych (osy, pszczoły, szerszenie) – 165 zdarzeń – w tej grupie interwencji odnotowaliśmy znaczący (około 50 %) spadek w porównaniu z rokiem 2019, kiedy wyjeżdżaliśmy do 313 podobnych interwencji,
 • działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic, silnych wiatrów i huraganów, powodujących uszkodzenia budynków zarówno mieszkalnych, gospodarczych, jak i użyteczności publicznej, a także powodujących zniszczenia w infrastrukturze technicznej – linie energetyczne, jak również powalonych drzew oraz złamanych konarów – razem 99 zdarzeń. W roku poprzednim odnotowano 76 podobnych zdarzeń, co wskazuje na znaczący wzrost o 23 interwencje w porównaniu do roku 2020.
 • usuwaniu skutków wypadków i kolizji drogowych – 96 zdarzeń – co oznacza spadek o 37 zdarzeń, w porównaniu z 2019 – 133zdarzenia;
 • działaniach związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – 10 zdarzeń, w 2019 – 33, co oznacza spadek o 23 zdarzenia tego rodzaju interwencji;
 • działaniach związanych z pandemią COVID-19 – 340, w tym:
 • 267 – kontrola i napełnianie namiotów ratowniczych przy Szpitalu Powiatowym w Opocznie,
 • 31 – rozwożenie maseczek, ulotek, itp. oraz transport środków dezynfekcyjnych dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, Starostwa i Szpitala Powiatowego w Opocznie, Urzędów Miast i Gmin – łącznie dostarczono przy wsparciu jednostek OSP kilkadziesiąt tysięcy litrów płynów do dezynfekcji,
 • 21 – dowożenie żywności dla osób w kwarantannie,
 • 21 – informowanie ludności o zagrożeniu epidemicznym.Działalność kontrolno- rozpoznawcza

Zmniejszenie zagrożenia pożarowego w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (tzw. starej zabudowy).

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych, dokonano oceny stanu przygotowania pod względem przepisów o ochronie przeciwpożarowej takich obiektów jak: obiekty samorządowe, szkoły i przedszkola, domy pomocy społecznej, hotele, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki wielorodzinne starej zabudowy.

Łącznie przeprowadzono 43 czynności kontrolno – rozpoznawczych w 54 ww. obiektach. W obiektach tych stwierdzono szereg nieprawidłowości polegających głównie na:

 • braku lub nieterminowości badań i konserwacji instalacji użytkowych (elektrycznej, gazowej);
 • braku okresowej konserwacji instalacji wodociągowych przeciwpożarowych;
 • braku zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi;
 • stanu dróg ewakuacyjnych ( drożności, składowania materiałów palnych) i znaków bezpieczeństwa.

Zmniejszenie zagrożenia pożarowego w obiektach produkcyjno- magazynowych i zawierających strefę zagrożenia wybuchem.

Łącznie w tego typu obiektach przeprowadzono 14 kontroli. Kontrolą objęto ogółem 49 obiektów.

Ogółem w 2020 roku przeprowadzono 63 czynności kontrolno – rozpoznawcze, z których 32 to kontrole podstawowe, 6 to kontrole sprawdzające, 25 to odbiory obiektów. Kontrolą objętych zostało 128 obiektów.

Biorąc pod uwagę grupy skontrolowanych obiektów, najwięcej bo 49 w obiektach produkcyjnych i magazynowych (14 kontroli), 33 w obiektach użyteczności publicznej (22 kontrole), 23 na obszarach leśnych (4 kontrole), 20 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (20 kontroli), 2 w rolnictwie (2 kontrole) oraz 1 w obiektach zamieszkania zbiorowego (1 kontrola).

W obiektach skontrolowanych w roku 2020 stwierdzono ogółem 26 nieprawidłowości w zakresie ppoż. Usterki ujawniono w następujących grupach obiektów:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne – 12,
 • obiekty użyteczności publicznej – 6,
 • produkcyjno-magazynowe – 8.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych zastosowano następujące postępowanie nakazowo – egzekucyjne:

 • wydano 12 decyzji administracyjnych,
 • nałożono 2 mandaty karne,
 • skierowano 45 wystąpień do innych organów,
 • wydano 24 opinie w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych,
 • wydano 25 stanowisk przy odbiorach obiektów.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego i przepisów ppoż. z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jak również podejmowane różnorodne działania, poprawiające poczucie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu.

 • W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje 2020" skierowanej do dzieci i młodzieży wypoczywającej w bazach i ośrodkach wypoczynkowych mającej na celu sprawdzenie pod kątem występujących zagrożeń w miejscach pobytu dzieci i młodzieży m.in. kąpieliska, miejsca zabaw, stanice harcerskie itp. strażacy Państwowej Straży Pożarnej odwiedzili wytypowane placówki wypoczynku
 • W dniu 29 sierpnia strażacy tutejszej Komendy podczas okazji uroczystości przekazania przez KP PSP w Opocznie dla OSP Kraszków ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz, przeprowadzili pierwszą przed okresem grzewczym akcję edukacyjną dla mieszkańców Kraszkowa, Mroczkowa Gościnnego i gminy Opoczno. Akcja miała na celu przybliżyć zagrożenia jakie niesie niebezpieczny tlenek węgla, który corocznie powoduje śmieć kilkuset osób w Polsce.
 • W dniu 12 września podczas pikniku integracyjnego zorganizowanego przez fundację „Dar dla Potrzebujących" została przeprowadzona kolejna akcja prewencyjno-edukacyjna w ramach kampanii zainicjowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi, podczas której funkcjonariusze tut. Komendy informowali o zagrożeniach jakie niesie niebezpieczny tlenek węgla a także przekazywali treści związane z bezpieczeństwem ppoż. w budynkach mieszkalnych.
 • Podczas akcji oddawania krwi zorganizowanej 26 września przez Krwiodawców.Eop w budynku OSP Opoczno, został przeprowadzony kolejny etap akcji prewencyjno-edukacyjnej. W ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność!", podczas której funkcjonariusze tut. Komendy, w związku z okresem grzewczym, niezmiennie informowali o zagrożeniach jakie niesie niebezpieczny tlenek węgla.
 • W niedzielę 4 października 2020 roku odbył się IX Strażacki Powiatowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Rzeki Czarnej" 2020. Po zakończeniu rajdu najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety strażackie. W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno – społecznej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną „Czad i ogień. Obudź czujność!"
 • W ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność!" podczas kolejnej akcji oddawania krwi zorganizowanej w dniu 11 października przez strażaków OSP Błogie, gm. Mniszków, został przeprowadzony kolejny etap akcji prewencyjno-edukacyjnej, podczas której obecni krwiodawcy mogli dowiedzieć się o zagrożeniach jakie niesie niebezpieczny tlenek węgla, oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym w okresie grzewczym w budynkach mieszkalnych.
 • W ramach patroli „Ale Czad" w miejscach narażonych na niebezpieczeństwo powstania pożaru funkcjonariusz wydziału operacyjnego wraz z pracownikami administracji budynków „starej zabudowy" w Opocznie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie wyznaczyli lokale, w których strażacy zamontowali czujniki tlenku węgla i dymu.
 • W dniu 10 grudnia wspólnie z Policją funkcjonariusze tut. Komendy przekazali i zamontowali czujki tlenku węgla w mieszkaniach na terenie powiatu szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo powstania pożaru.


Zagadnienia kwatermistrzowsko – finansowe.

W 2020 roku niżej wymienione jednostki OSP zakupiły pojazdy pożarnicze GBA, współfinansowane ze środków będących w dyspozycji i rozdziale finansowym PSP za łączną kwotę 2 486 010,81 zł:

 • OSP KSRG Petrykozy, gm. Białaczów – średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN GBA 3/28 z napędem 4×4 w kwocie 789 660 zł, źródła finasowania: 180 000 zł – Komendant Główny PSP (dotacja KSRG), 380 000 zł – NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi, 229 660 zł – Gmina Białaczów;
 • OSP KSRG Paradyż – samochód zakupiony w ramach zwycięstwa gminy Paradyż w profrekwencyjnej „Bitwie o wozy" związanej z II turą wyborów prezydenckich. Wyznaczona jednostka OSP Paradyż wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN GCBARt 5/40 z napędem 4×4 w kwocie 916 350 zł. Źródła finasowania: 400 000 zł – Komendant Główny PSP (środki z wpływów z firm ubezpieczeniowych), 400 000 zł – NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi, 50 000 – zł – Gmina Paradyż, 66 350,00 zł – środki własne jednostki OSP Paradyż;
 • OSP spoza KSRG – OSP Chełsty, gm. Żarnów – średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki KAMAZ GBA 3/16 z napędem 4×4 w kwocie 780 000,81 zł; źródła finasowania: 200 000 zł Komendant Główny PSP (środki z wpływów z firm ubezpieczeniowych), 360 000 zł – NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi, 200 000 zł – Gmina Żarnów, 20 000,81 zł – środki własne jednostki OSP Chełsty.


PRZEPROWADZONE REMONTY

W 2020 roku przeprowadzono w tut. Komendzie generalne remonty 2 szatni odzieżowych strażaków JRG oraz jednej dyspozytorów Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego – łączny koszt zakupu materiałów do remontu i szafek wyniósł ok. 50 tys. zł. Prace remontowe wykonane zostały systemem gospodarczym przez strażaków tut. Komendy, a ich szacunkowa wartość to 30 tys. zł. Wszystkie szatnie wyposażono m.in. w nowe szafki odzieżowe, zakupione w ramach środków finansowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Opocznie w wysokości 30 tys. zł i środków własnych tut. Komendy. Restauracja „Zmiana Klimatu" przekazała tut. Komendzie darowiznę rzeczową w postaci 8 szt. szafek odzieżowych na kwotę 5 192,37 zł. Zakupiono oraz otrzymano szafki odzieżowe w ilości łącznej 55 szt., które zastąpiły zniszczone, wyeksploatowane ponad 40-letnie szafki i tym samym zapewniono strażakom właściwe warunki służby, zgodne z przepisami BHP. Ponadto w pomieszczeniu kotłowni dokonano modernizacji źródła ogrzewania ciepłej wody użytkowej (cwu). Za kwotę 22 tys. zł zamontowano ekologiczną powietrzną pompę ciepła do cwu o mocy 8 kW, zmniejszając znacznie koszty ogrzewania cwu z dotychczasowego kotła olejowego.

ZAKUPY SPRZĘTU I UMUNDUROWANIA

W 2020 roku zakupiono na wyposażenie tut. Komendy 14 kpl. ubrań specjalnych wg nowego wzoru, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP na kwotę 45 780,00 , sfinansowanych z dotacji celowej z rezerwy celowej Ministra Finansów na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″ oraz budżetu tut. Komendy.

OTRZYMANY SPRZĘT i UMUNDUROWANIE

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi zakupiła i przekazała dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie umundurowanie bojowe (ubranie specjalne – 1 szt., rękawice specjalne strażackie – 9 par, buty specjalne skórzane – 7 par, hełmy strażackie – 5 szt.), namiot stelażowy 5×6, pompkę do namiotu peumatycznego,100 kg sorbentu, 1000 l środka pianotwórczego oraz środki dezynfekcji, rękawice ochronne gumowe, maseczki ochronne, ozonator, urządzenia dozujące środek dezynfekcyjny – szt. 2 (pandemia COVID-19). Całość przekazanego sprzętu to wartość ok. 40 tys. zł.

SPRZĘT PRZEKAZANY DLA OSP

W ramach współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i lokalnym samorządem oraz podejmowania działań w zakresie wspierania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu opoczyńskiego Komenda Powiatowa PSP w Opocznie przekazała zbędny sprzęt wg. zestawienia:

 • SLOp Fiat Panda – OSP Petrykozy
 • GCBA 5/24/2,5 Jelcz P442 – OSP Kraszków
 • Zestaw narzędzi hydraul. z pompą wielonarzędziową Holmatro – OSP Kraszków
 • Agregat prądotwórczy Eisemann typ H 2801 – OSP Radzice Duże.

Źródło: PSP Opoczno