wersja testowa serwisu

Władze powiatu opoczyńskiego podpisały umowę na nowy blok operacyjny

IMG_0353
fot. Starostwo Powiatowe w Opocznie

24 marca 2021 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Opoczyńskim reprezentowanym przez Starostę Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego i Wicestarostę – Marię Barbarę Chomicz a Firmą MW Technic" Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Kamila Kowalczyka. Umowa dotyczyła wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy budynku bloku operacyjnego z oddziałem intensywnej terapii dla osób dorosłych, pomieszczeniami towarzyszącymi dla potrzeb funkcjonującego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Michał Białek – Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu oraz Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie „przetargu nieograniczonego".

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w trzech etapach:

Etap I – opracowanie koncepcji architektoniczno-technologicznej obiektu wraz z wizualizacją architektoniczną bryły projektowanego budynku bloku operacyjnego na tle istniejącego budynku szpitala, w oparciu o którą przygotowany będzie projekt budowlany i wykonawczy. Sporządzona koncepcja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do następnych etapów prac projektowych. Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji obiektu Wykonawca zobligowany jest do wykonania inwentaryzacji istniejącego budynku szpitala, w zakresie niezbędnym do prawidłowego skomunikowania go z projektowanym budynkiem bloku operacyjnego.

Etap II – opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy – Prawo budowlane.

Etap III – opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, opracowanie kosztorysu inwestorskiego wielobranżowego określającego szacunkową wartość planowanej inwestycji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Całkowita wartość zamówienia wyniesie 163 000,00 zł brutto.

źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie