wersja testowa serwisu

Można zgłosić swój udział w debacie dotyczącej raportu o stanie Łęczycy

Można zgłosić swój udział w debacie dotyczącej raportu o stanie Łeczycy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.130 z późn. zm.) w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 tj.) nałożyła na Burmistrza Miasta Łęczycy obowiązek przedstawiania Radzie Miejskiej w Łęczycy Raportu o Stanie Miasta Łęczycy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza za rok poprzedni. Rada Miejska w Łęczycy jest zobowiązana rozpatrzeć Raport o Stanie Miasta na sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos radni a także mieszkańcy miasta.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami Łęczycan, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, na której Burmistrz przedstawia Raport.

Sesja Rady Miejskiej w Łęczycy, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Miasta Łęczyca za 2019 rok zaplanowana jest na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Reasumując, każdy mieszkaniec, który chciałby wziąć udział w debacie na temat raportu musi wypełnić wniosek i załączyć do niego listę 20 podpisów Łęczycan. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w celu zachowania szczególnych środków ostrożności powyższe dokumenty prosimy przesyłać do Urzędu Miejskiego w Łęczycy zwykłą pocztą (decyduje data wpływu) bądź wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu, najpóźniej do godziny 14:00 w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

Mając na uwadze ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, które mogą zapobiec zarażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łęczycy podjął następujące decyzje. Radni i pracownicy Urzędu na sali obrad będą przebywać w maseczkach oraz oddaleni od siebie na odległość około 2 metrów. Każdy mieszkaniec, który złożył komplet dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału w debacie nad raportem, będzie indywidualnie zapraszany na salę konferencyjną, w celu bezpośredniego zadawania pytań Burmistrzowi Miasta Łęczyca oraz uzyskania na nie odpowiedzi.

Raport o stanie Miasta Łęczyca za rok 2019 dostępny jest pod tym linkiem – http://bip.leczyca.info.pl/?a=2872

Karta zgłoszenia udziału w debacie dostępna jest do pobrania poniżej:

ZGŁOSZENIE do udziału w debacie

źródło: UM Łęczyca